Tiivistelmä

Jyväskylän yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Sosiologian koulutusohjelma
Pro gradu -tutkielma
Kesäkuu 2000
180 + liitteet


Ruponen, Seija:
MESIKÄMMENEN MATKASSA METISILTÄ MÄTTÄILTÄ OTAVAISEN OLKAPÄILLE
Sosiologinen tutkielma karhun kulttuurihistoriasta


Tämä tutkielma on esseistinen yhteenveto karhun kulttuurihistoriasta. Tutkimuskohteena ovat sekä aidot että fiktiiviset karhut. Kyseessä on karhuaiheinen kokonaistutkimus, jossa on mukana koko aihealue. Tutkimuskohdetta ei ole lainkaan ajallisesti tai paikallisesti rajattu. Tutkielma on teoreettinen tarkastelu ilman erikseen rajattua empiiristä aineistoa. Tutkimusaineisto on koottu ns. lumipallomenetelmällä. Aineistossa on mukana tieto- ja kaunokirjallisuutta, aikakausi- ja sanomalehtien artikkeleita sekä Internet-sivuja.

Tutkielma jakaantuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen käsittelee aitoa karhua eläin- ja luontotutkimuksen näkökulmista käsin. Toisessa osassa paneudutaan ihmismäisen kulttuurikarhun sosiaalisien ja psyykkisien ominaispiirteiden tarkasteluun kirjallisuustutkimuksen ja psykologisten teorioiden valossa. Kolmas osuus jakautuu kahteen osioon. Näistä ensimmäinen käsittelee karhunpalvonnan rituaalisia muotoja, ennen muuta Émile Durkheimin kansanuskotutkimusten kautta nähtynä. Toisessa osuudessa tehdään selkoa eri maiden karhumytologioista eri tieteenalojen myyttitutkimuksen taustoittamana.

Kokonaisilmiönä karhu on ollut varsin moninainen ja siihen suhtautuminen on ollut hyvin kaksinaista. Ihmisten suhtautumista karhuihin määrittää yhtäältä biologinen todellisuus ja toisaalta kulttuurimme tekstuaalinen ja henkinen kollektiivitajunta. Toisaalta karhu on ollut pelottava uhka yhteisölle, toisaalta siitä on haettu turvaa ja suojaa toisia uhkia vastaan. Karhua on pidetty pyhänä, sitä on kunnioitettu ja pelätty. Taustalla on vaikuttanut vahvasti myös käsitys siitä, että karhu on pohjimmiltaan jotakin maallista; sitä metsästetään ihmisten ravinnoksi. 1900-luvun alussa keksityt teddykarhulelut ovat erityisesti vaikuttaneet karhukäsityksen muuttumiseen.

Tutkielmani esittelee ennen muuta yleisiä karhuihin liitettyjä uskomuksia ja käsityksiä. Tutkielma on karhun muinais- ja nykyhistorian tarkastelua. Tutkielman keskeinen taustamuuttuja on modernisaatio, sen kautta kuvataan karhukäsityksiä eri aikoina eri ympäristöissä. Laajassa mielessä tutkielmassa on kyse eläimien, ihmisten ja näiden välisten suhteiden tarkastelusta erilaisissa yhteiskunnissa suomalaisesta näkökulmasta.

Karhussa on uskottu olevan joko paholaisen tai jumalan voimaa. Karhua on kunnioitettu uskonnollisena symbolina ennen kaikkea ns. pohjoisten kansojen keskuudessa, niin idässä kuin lännessä. Karhulajista riippumatta siihen kohdistuneet rituaalit ovat olleet hyvin samankaltaisia kaikkialla maailmassa.

AVAINSANAT: karhu, eläimet, kulttuurihistoria, antrozoologia, kansanusko, eläinten palvonta, mytologia

Etusivu
Tiivistelmä
Johdanto
Tutkimusseloste
Eläintutkimus
Karhulajit
Citykarhut
Karhubisnes Ihmiseläimet
Kulttuurikarhut
Karhusymboliikka
Muinaisusko
Karhukansanusko
Karhumytologia Yliluonnollliset
Lopuksi
Lähteet